Kriminolog | Föreläsare | Debattör

NINA

RUNG

 

Om inte jag – vem?!

Det är tillsammans vi kan göra skillnad

 

Genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring utsatthet för sexualbrott, barns utsatthet, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande.

Mitt fokus är preventivt och fokuserar på hur vi ska agera för att minska utsatthet och förhindra brott. För att göra det så krävs att alla delar av samhället arbetar förebyggande – och att vi är fler som vill göra skillnad! Och för det krävs kunskap. Kunskap om snäva normer, konsekvenser av både ojämställdhet och övergrepp, våld, brott och rättssystem. Allt förändringsarbete börjar med kunskap! För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha.

Mitt mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp. Join the movement!

 

NINA RUNG

"Nina Rung är modig! Rak, orädd och modig. Hon framför sitt budskap med ett starkt, personligt och smittande engagemang och det är omöjligt att inte bli berörd. Eller upprörd… Vare sig hon föreläser, skriver eller debatterar är drivkraften alltid densamma, att kämpa för de som inte har en egen röst, för de som inte kan kämpa själva. Modig helt enkelt! Och himla bra!"

Madeleine Söderberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Jönköping

“Nina är en klarsynt, tålmodig och resultatorienterad barnrättsexpert. Hennes moraliska kompass, pedagogik och handlingskraft lämnar oss inget annat val än att axla den samhällsförändring vi vill se."

– Madeleine Sundell, Barnrättsjurist och nationell samordnare för människohandel, Frälsningsarmén

”Nina Rungs föreläsning ger eleverna möjlighet att reflektera över egna beteenden och hur vi kan skapa en värld utan övergrepp. Nina är oerhört kunnig och påläst och kan svara på alla frågor eleverna har. Under utvärderingen uttryckte eleverna att de fick insikter om övergrepp och om sexualitet som de inte får från annat håll. Killar uttryckte även att det var skönt att prata om att också de lider av att leva i en machokultur. Det här borde verkligen alla elever få ta del av!”

– Jonas Lind, klassföreståndare Äppelviksskolan, Bromma

”En ovanligt skarp och inkännande förhörsledare vars engagemang och kunskap varit avgörande för flera av mina klienters positiva upplevelse att medverka i utredningar angående allvarliga sexuella övergrepp”

– Silvia Ingolfsdottir Åkermark, biträdande jurist Brottsbyrån – Advokaterna Åkermark

“Våra elever och lärare har haft förmånen att få lyssna till Nina Rung vid ett flertal tillfällen. Nina har en fantastisk förmåga att tala om ett för många känsligt och tabubelagt ämne på ett befriande och intresseväckande sätt. Hon fångar ungdomars fokus och förmedlar ett viktigt budskap genom att ge fakta och väcka tankar. Nina stärker våra ungdomars självkänsla och inspirerar dem att ta hennes budskap vidare.”

– Anki Santiago Pettersson, lärare och mentor Sjölins Gymnasium

OM MIG

 

Jag har under hela mitt vuxna liv ägnat mig åt frågor som rör våld och kön. Jag utbildade mig till kriminolog och genusvetare för att få en teoretisk förståelse av frågorna. Jag jobbade samtidigt ideellt på Sveriges första och största kvinnojour, Alla kvinnors hus i Stockholm, för att möta unga och samtala om sexuellt våld. Jag jobbade på Stockholmspolisen med att utreda grovt våld i nära relation på Familjevåldsenheten och de senare åren på Stockholmspolisens Barnahus där jag utredde sexuellt våld och våld mot barn. Jag var sakkunnig i flera råd, bland annat Origo, ett myndighetsgemensamt expertråd för hedersvåld och i JudEx+, ett EU-finansierat projekt lett av Folkuniversitetet, för att öka kunskapen och förbättra praktiken för barn i rättskedjan.

De senaste åren har jag projektlett jämställdhets- och våldsförebyggande projekt både inom förskola och inom idrottsrörelsen. Jag utbildar, processleder och föreläser för myndigheter, civilsamhälle, kommuner och näringsliv om våld mot närstående, sexuella övergrepp, könsnormer och om barns utsatthet samt driver opinion kring frågorna. Jag har de senaste åren mött tiotusentals elever runt om i Sverige samt tusentals lärare, socialförvaltning och andra professioner verksamma inom bland annat skolan och vården.

Jag har, tillsammans med Peter Rung, grundat den ideella föreningen Huskurage – en våldspreventiv metod för att minska våld mot närstående. Och har även författat boken Huskurage – från oro till omtanke (2019) samt böckerna Sida vid Sida – en bok om feministisk revolution (2020), Stora porrboken (2021) och Sexualitet, samtycke och relationer – en lärobok för att göra svåra samtal lättare (2022).
Under hösten 2023 kommer nästa bok som riktar sig till föräldrar för att ge fler kunskap om bland annat samtycke, utsatthet och relationer.

NINA RUNG

Bakgrund

MITT ARBETE

^

Påverkansarbete

Genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring jämställdhet, barns utsatthet, sexualbrott, våldsprevention och det svenska rättssystemet. Målet är ett verkligt jämställt samhälle som är fritt från våld och övergrepp. Ett samhälle där fler har ökad kunskap kring bemötande och ett kompetent och engagerat rättssystem som finns för alla utsatta. För att samhällsinstanser som polis, vård, skola och rättsväsende ska kunna arbeta förebyggande och förhindra övergrepp krävs kunskap. Kunskap om mekanismer bakom brotten, hur brotten utförs och hur professionella kan uppmärksamma och stötta utsatta. För mitt arbete med frågan blev jag utsedd till svensk expert i EU-projektet Judex+, som syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

^

Förebyggande arbete

Tillsammans med Peter Rung grundade vi den ideella föreningen Huskurage 2014. Huskurage är den enda primärpreventiva metod med direkt effekt mot våld i nära relation i Sverige. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt i sina hem. Genom att få bostadsbolag, föreningar och kommuner att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld! Som del i det våldspreventiva arbetet har vi också grundat Byggkurage – för en tryggare och mer omtänksam byggbransch samt Hotellkurage – en policy som ger hotellgäster kunskap och verktyg att agera vid oro för att någon utsätts för våld i sin relation eller att sexköp sker på hotell.

^

Kunskapshöjande arbete

Jag föreläser, processleder och utbildar inom jämställdhet, normer, våld i relation, sexuellt våld samt barns utsatthet. Utbildningsinsatserna varierar från en timmas föreläsningar till årslång processledning av jämställdhetsintegrering i hela kommuners förskolor. Jag deltar som expert i frågor om barns rätt och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld hos organisationer och myndigheter. Några av de jag återkommande föreläser för och utbildar är kommuner, länsstyrelser, polis, skola, vård samt ideell sektor. För att kunna bidra till förändring krävs nämligen kunskap!

För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

^

Skolor

Skolor har ett tydligt uppdrag att arbeta främjande för jämställdhet och mot kränkningar. Enligt Barnkonventionen, som antogs som svensk lag 2020, har alla barn rätt till information och upplysning om sina rättigheter. De har också rätt att bli skyddade från övergrepp av alla slag. När jag möter elever så fokuserar jag på kunskap om könsnormer, kunskap om brott och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. Eleverna får kunskap om normer, sexuell integritet, sexuellt våld och hur lagstiftningen fungerar. En föreläsning är en bra grund för skolor så att de sedan kan fortsätta utveckla arbetet kring normer, sexualundervisning, utsatthet och för att förebygga övergrepp.

^

Kommuner

Kommuner har ansvar för både unga och vuxnas trygghet och skydd. För att det ska fungera krävs att flera olika yrkesgrupper har kunskap att bemöta och agera, att de kan samverka och att de arbetar förebyggande. När kommuner arbetar våldsförebyggande i alla led har de igen det under lång tid framåt. I mitt möte med socialtjänst, skola och vård fokuserar jag på kunskapshöjning i form av prevention kring våld och sexuellt våld. De olika yrkesgrupperna får kunskap om bemötande, vad unga möter idag i form av utsatthet på nätet och i andra miljöer, hur det påverkar unga och i slutändan hur de ska arbeta mot de yttersta konsekvenserna: våld och sexuellt våld.

^

Fler företag

Fler företag inser vilka förändringsagenter de kan vara genom att ta ett större samhälleligt ansvar. Genom att öka kunskapen om våld och sexualiserat våld kan fler företag både förebygga och agera kraftfullt mot såväl sexuella trakasserier på arbetsplatsen, förebygga sexualbrott samt utsatthet i hem. Att ge kunskap om och utmana normer ger möjlighet att förändra och förbättra företagskulturen. För mig handlar CSR-frågor om hur företag praktiskt arbetar med normer, värderingar och medvetandegör personal och kunder för att bidra till en samhällsförändring. Den kunskapen kan jag bidra med.

^

Professionella

Professionella som arbetar kring barn och unga såsom pedagoger, skolhälsopersonal, fritidsledare eller ungdomsledare behöver ha kunskap om hur en pratar om utsatthet, om hur många som lever i utsatthet och konsekvenser av övergrepp. Likaså behöver de som har som uppgift att förebygga våld eller utsatthet en bred förståelse för hur allt hänger ihop, från snäva och skeva normer till övergrepp och våld. Det kan handla om länsstyrelser, brottsförebyggare, rättsvårdande myndigheter och ideella verksamheter. När vi alla tillsammans gör allt vi kan, så kommer färre övergrepp ske och fler får rätt till stöd och hjälp.

^

Årsprogram

Kommer snart…

Föreläsningar

Kunskap & kompetens

I min ambition att fler ska leva fria från våld och övergrepp ingår att kunskapshöja yrkesgrupper inom rättsvårdande instanser. Om inte de som ska skydda, hjälpa, utreda och döma har tillräckliga kunskaper och erfarenhet så riskeras tillit, trygghet och ett gott resultat. Jag föreläser därför för polis, jurister, socialtjänst, vårdpersonal och kvinnojourer om bemötande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och utsatthet hos unga. Det ger möjlighet att med en ökad förståelse för både ungas och vuxnas utsatthet ge ett mer kompetent och humant bemötande, vilket i sig har direkt effekt på arbetet med brottsutsatta och deras benägenhet att anmäla brott samt möjligheten till lagföring

Jag föreläser också om våld i relation för myndigheter och samhällsinstitutioner genom kunskap om utsatthet, om våldets mekanismer och om verktyg för att förebygga och förhindra våld. Genom att alla samhällets instanser får en större förståelse och grundad kunskap så ökar möjligheterna att fler övergrepp hinner förebyggas och förhindras.

Kontakta mig

INFO

E-MAIL

info@ninarung.se


Enligt policy kommer alla kontakter som görs med mig i syfte att trakassera utan undantag att polisanmälas.

Bilder

LADDA NER PRESSBILDER

 

Klicka på länken ”Ladda ner” för att ladda ner en högupplöst variant. Får enbart publiceras efter godkännande från Nina Rung.

Foto: Ewa Stackelberg 

Fotograf: Johan Mattisson

 

Ladda ner

Fotograf: Johan Mattisson

 

Ladda ner

Fotograf: Ewa Stackelberg

 

Ladda ner

Fotograf: Ewa Stackelberg

 

Ladda ner

Fotograf: Ewa Stackelberg

 

Ladda ner

Fotograf: Ewa Stackelberg

 

Ladda ner