” Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!”Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 
” Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!”Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 

Instagram

Hämta fler
Something is wrong.
Instagram token error.

Nina Rung www.ninarung.se ninarung.se

Hur jag arbetar med att påverka

Påverkansarbete – genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring barns utsatthet för sexualbrott, bemötandefrågor och det svenska rättssystemet. Målet är färre barn som utsätts, ökad kunskap kring bemötande och ett rättssystem som också tar barnperspektivet. För att samhällsinstanser som polis, vård, skola och rättsväsende ska kunna arbeta förebyggande och förhindra övergrepp krävs kunskap. Kunskap om mekanismer bakom brotten, hur brotten utförs och hur professionella kan uppmärksamma och stötta utsatta. För mitt arbete med frågan är jag utsedd till svensk expert i EU-projektet Judex+, som syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

Förebyggande arbete – tillsammans med Peter Svensson har jag grundat den ideella föreningen Huskurage. Huskurage är den enda primärpreventiva metod med direkt effekt mot våld i nära relation i Sverige. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt. Att det är den enda våldsförebyggande metoden har också inneburit att jag sedan våren 2016 driver pilotprojekt med Huskurage för Stockholmspolisen. Genom att få bostadsbolag, föreningar och kommuner att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld!

Kunskapshöjande arbete – jag deltar som expert i frågor om barns rätt, normarbete och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld hos organisationer och myndigeter. Jag leder utbildningar för samhällsaktörer som länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället, ideell sektor och skolor för att öka kunskap. För att kunna bidra till förändring krävs kunskap! Därför deltar jag också sedan sommaren 2016 som expert tillsammans med festivaler och arrangörer för att motverka sexuella ofredanden och sexualbrott i festivalmiljö – och i förlängningen i resten av samhället.

Hur jag arbetar med att påverka

Genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring barns utsatthet för sexualbrott, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande. Mitt fokus är hela tiden hur vi ska kunna agera för att färre brott ska begås och för att göra det så krävs att alla delar av samhället arbetar förebyggande. Och för det krävs kunskap. Kunskap om mekanismerna bakom brott, hur brotten ser ut och så främst fokus på de som utövar våld eller sexualiserat våld mot barn och vuxna. För mitt arbete är jag utsedd till svensk expert i EU-projektet Judex+, som syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

Tillsammans med min partner har jag grundat den ideella föreningen Huskurage. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt. Det är den enda primärpreventiva metod kring våld i nära relation i Sverige, vilket också inneburit att jag fram till hösten 2017 driver pilotprojekt med Huskurage inom Stockholmspolisen. Genom att sprida och få bostadsbolag, föreningar och bostadsbyggare att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld!

Utöver att driva frågorna och grunda och driva Huskurage, så deltar jag som expert för en rad organisationer och myndigheter samt leder utbildningar för en mängd samhällsaktörer som bland annat Länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället och skolor. Sedan sommaren 2016 arbetar jag med festivaler och arrangörer för att motverka sexuella ofredanden och sexualbrott i festivalmiljö.


Allt börjar med kunskap

Allt förändringsarbete börjar med kunskap! För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Målgruppsanpassade föreläsningar

Enskolaligt barnkonventionen har alla barn rätt till information och upplysning om sina rättigheter. De har också rätt att bli skyddade frånövergrepp av alla slag. När jag möter elever så fokuserar jag på könsnormer, kunskap om brott och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. Eleverna får kunskap om normer, sexuell integritet, sexuellt våld och hur rättsapparaten och lagstiftningen fungerar.

En föreläsning är en bra grund för lärare att sedan fortsätta utveckla arbetet kring normer, sexualundervisning, utsatthet och för att förebygga övergrepp.

 

I min ambition att fler ska leva fria från våld och övergrepp ingår att kunskapshöja polis och andra rättsvårdande instanser. Jag föreläser för polis, jurister, socialtjänst och vårdpersonal om bemötande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och kring normer. Det ger möjlighet att med en ökad förståelse för både ungas och vuxnas utsatthet ge ett mer kompetent och humant bemötande, vilket i sig har direkt effekt på arbetet med brottsutsatta.

Jag föreläser också om våld i nära relation för myndigheter och samhällsinstitutioner genom kunskap om utsatthet, om våld och om verktyg för att förebygga och förhindra våld.

Kommuner har ansvar för både unga och vuxnas trygghet och skydd. För att det ska fungera krävs att flera olika yrkesgrupper har kunskap att bemöta och agera, att de kan samverka och att de arbetar förebyggande. När kommuner arbetar våldsförebyggande i alla led har de igen det under lång tid framåt. I mitt möte med socialtjänst, skola och vård fokuserar jag på kunskapshöjning i form av prevention kring våld och sexuellt våld. De olika yrkesgrupperna får kunskap om bemötande, vad unga möter idag i form av utsatthet på nätet och i andra miljöer, hur det påverkar unga och i slutändan hur de ska arbeta mot de yttersta konsekvenserna: våld och sexuellt våld.
Fler företag inser vilka förändringsagenter de kan vara genom att ta ett större samhälleligt ansvar. Genom att öka kunskapen om våld och sexualiserat våld kan fler företag både förebygga och agera kraftfullt mot såväl sexuella trakasserier på arbetsplatsen, förebygga sexualbrott samt utsatthet i hem. Att ge kunskap om och utmana normer ger möjlighet att förändra och förbättra företagskulturen. För mig handlar CSR-frågor om hur företaget praktiskt arbetar med normer, värderingar och medvetandegör personal och kunder för att bidra till en samhällsförändring. Den kunskapen kan jag bidra med.

Allt börjar med kunskap

Allt förändringsarbete börjar med kunskap! För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi kan göra skillnaden!

Målgruppsanpassade föreläsningar

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till information och upplysning om sina rättigheter. De har också rätt att bli skyddade från övergrepp av alla slag. När jag möter elever så fokuserar jag på könsnormer, machokultur och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. Eleverna får kunskap om normer, våld, sexuellt våld och hur rättsapparaten och lagstiftningen fungerar.

En föreläsning tar mellan 1-2,5 timme, beroende på önskemål, och är en bra grund för lärare att fortsätta utveckla arbetet kring normer, sexualundervisning och för att förebygga övergrepp.

skola

I min ambition att fler ska leva fria från våld och övergrepp ingår att kunskapshöja polis och andra rättsvårdande instanser. Jag föreläser för polis, juriststudenter och vårdpersonal inom kriminalvården om bemötande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och kring normer. Det ger möjlighet att med en ökad förståelse för främst ungas utsatthet också ge ett mer kompetent och bättre bemötande vilket i sig har direkt effekt på utredningar och arbetet kring brott.
Kommuner har ansvar för både unga och vuxnas trygghet och skydd. För att det ska fungera krävs att flera olika yrkesgrupper har kunskap att bemöta och agera, att de kan samverka och att de arbetar förebyggande. När kommuner arbetar våldsförebyggande i alla led har de igen det under lång tid framåt. I mitt möte med socialtjänst, skola och vården fokuserar jag på kunskapshöjning i form av prevention kring våld och sexuellt våld. De olika yrkesgrupperna får kunskap om bemötande, vad unga möter idag i form av utsatthet på nätet och i andra miljöer, hur det påverkar unga och i slutändan hur de ska arbeta mot de yttersta konsekvenserna: våld och sexuellt våld.
Fler företag inser vilka förändringsagenter de kan vara genom att ta ett större samhälleligt ansvar. Genom att öka kunskapen om våld och sexualiserat våld kan fler företag både förebygga och agera kraftfullt mot såväl sexuella trakasserier på arbetsplatsen som utsatthet i hem. Att ge kunskap om och utmana normer ger möjlighet att förändra och förbättra företagskulturen.

 

En dag på jobbet med Nina Rung

 

All förändring börjar med ett steg i rätt riktning. Boka en föreläsning med mig så hjälper du många att ta sitt första.


Frågor och bokningar


Nina Rung www.ninarung.se ninarung.se